huurtijdelijkeopslag.nl
Nijmegen    &    Oeffelt

Voorwaarden

Algemene voorwaarden;

Huur unit

 

1.     Huurtermijn en opzegging:

1.1.   De huurtermijn is per maand voor onbepaalde tijd en zal steeds stilzwijgend met een maand worden verlengd.

1.2.   De opzegtermijn is 14 dagen vóór het einde van de maand.

2.     Betaling:

2.1.   Voor particulieren zal de 1e huurtermijn per omgaande door verhuurder worden geïnd en daarna de vervolgbetalingen per maand vooruit.

2.2.   De huurder zal hiervoor een machtiging ondertekenen, zodat verhuurder de huur van zijn rekening kan schrijven.

2.3.   Voor bedrijven zal de 1e huurtermijn door huurder per omgaande worden overgemaakt en daarna de vervolgbetalingen per maand vooruit.

2.4.   Bij betalingsachterstand zijn administratiekosten met een minimum van € 50,- en mogelijke incassokosten voor rekening van de huurder.

3.     Huurder is niet gerechtigd zich op het terrein waarop de gehuurde unit is geplaatst te bevinden, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om gedurende korte tijd goederen ter opslag in de unit te plaatsen dan wel goederen uit de opslag te halen.

3.1.   Unit is uitsluitend bedoeld voor opslag van goederen, het uitvoeren van werkzaamheden in of in directe omgeving van de unit niet toegestaan.

3.2.   Het is huurder niet toegestaan brandbare, milieubelastende, gevaarlijke en/of bederfelijke goederen in het gehuurde op te slaan.

4.     Tot nader order heeft de huurder 24/7 toegang tot het terrein d.m.v. een door verhuurder verstrekte code en/of sleutel.

5.     Huurder verleent aan verhuurder onherroepelijke volmacht om, in geval huurder een huurachterstand heeft van minimaal twee maanden, de gehuurde unit te openen en de goederen op kosten van huurder te verwijderen. Voorts heeft huurder in dat geval recht van retentie op de opgeslagen goederen.

6.     Verhuurde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken van huurder in verband met de verplichtingen van verhuurder uit hoofde van deze huurovereenkomst.

7.     Bij overtreding van deze algemene voorwaarden is huurder aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten en is verhuurder vrij om b.v. de huur met onmiddellijk ingang te beëindigen.

8.     De verhuurder verstrekt huurder één identieke sleutel of code van het slot van de unit.

8.1.   Het is niet toegestaan door huurder om de unit te voorzien van een ander slot dan deze door verhuurder is verstrekt.

9.     Huurder is zich ervan bewust dat verhuurder d.m.v. een sleutel of code toegang kan hebben tot de unit op momenten dat een situatie of calamiteit hierom vraagt.

10.  Adreswijziging, opzegging dient onverwijld schriftelijk of per e-mail gemeld te worden.

11.  Aansprakelijkheid/verzekering

11.1.Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan of welke schade ook die zich zou voordoen tijdens het gebruik van de unit

11.2.Het stallen en het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico

11.3.Voor verzekering dient de eigenaar van de inhoud van de unit zelf zorg/risico te dragen.

12.  Prijs/tarief

12.1.Het tarief en borg wordt vastgesteld aan de hand van het tarief zoals deze is vastgelegd in het contract

12.2.prijswijzigingen voorbehouden.

Algemene voorwaarwaarden 11-2-2019

 

Deze voorwaarden zijn ook hier te downloaden